Regulamin

§1 Definicje

 1. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Klientem a Fly Refund zawarte z chwilą akceptacji warunków regulaminu przez Klienta, które nabiera mocy prawnej w momencie przeniesienia praw do roszczenia poprzez podpisanie Dokumentu Cesji przez Klienta.
 2. Fly Refund - Fly Refund Kamil Broda z siedzibą w Gdyni, ul. Kombatantów 24/3 81-519, zarejestrowana pod numerem NIP: 5842527851 oraz numerem  REGON: 365527523.
 3. Klient – osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Regulaminu, poprzez akceptację w odpowiednim polu (kratce) opisanym „Akceptuję Regulamin” oraz  „Akceptuję Politykę Prywatności”  podczas procesu rejestracji wniosku o odszkodowanie na stronie internetowej flyrefund.pl .
 4. Roszczenie – żądanie przeciwko przewoźnikowi lotniczemu o zapłatę odszkodowania finansowego zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawami pasażerów.
 5. Odszkodowanie – Określone Rozporządzeniem (WE) Nr 261/04 Odszkodowanie wypłacane przez linie lotniczą z tytułu opóźnienia lotu, niewpuszczenia na pokład samolotu i odwołania lotu. Jest to całkowita kwota jaką linia lotnicza winna wypłacić Klientowi w wyniku wykonania wyroku sądowego, decyzji administracyjnej lub ugody z przewoźnikiem lotniczym. Odszkodowanie nie uwzględnia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego i podobne, których zapłata zostanie dokonana wyłącznie na rzecz Fly Refund.
 6. Droga Sądowa – wniesienie powództwa cywilnego w związku z Roszczeniem do właściwego sądu cywilnego.
 7. Cennik usług- załącznik stanowiący część Regulaminu, określający akceptowalne waluty, metody płatności i wszelkie opłaty pobierane przez Fly Refund.
 8. Rozporządzenie 261/04 - Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie EWG nr 295/91.
 9. Dokument Cesji – Umowa cywilno-prawna na podstawie której Klient przenosi na Fly Refund wszelkie prawa do roszczenia dotyczące odszkodowania na z tytułu: niewpuszczenia na podkład samolotu , opóźnienia lotu oraz odwołania lotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.
 10. Wierzytelność - wierzytelność z tytułu roszczenia o odszkodowanie z tytułu: niewpuszczenia na podkład samolotu , opóźnienia lotu oraz odwołania lotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

 

 

§2 Dokument Cesji

 1. Na mocy Dokumentu Cesji Klient przenosi na Fly Refund wszystkie prawa i wierzytelności dotyczące  roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewpuszczenia na podkład samolotu , opóźnienia lotu oraz odwołania lotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.
 2. Informacje dotyczące lotu mogą zostać przekazane Fly Refund za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez partnera.
 3. Po podpisaniu Dokumentu Cesji Klient zaświadcza że nie będzie zwracać się do innych podmiotów w celu dochodzenia Odszkodowania lub dokonywać cesji Roszczenia na inne podmioty. Jakiekolwiek wcześniejsze działania i porozumienia, muszą zostać anulowane przed podpisaniem Dokumentu Cesji.
 4. Po podpisaniu Dokumentu Cesji przez Klienta Fly Refund uważa umowę z Klientem za zawartą i będzie działać we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko.
 5. W sytuacji jeżeli przewoźnik lotniczy odmówi wypłaty odszkodowania w należytym terminie Fly Refund będzie uprawnione do wszczęcia Drogi Sądowej celem wyegzekwowania należnego Odszkodowania. Jeżeli Droga Sądowa zostanie uruchomiona zastosowanie będą miały postanowienia Cennika odnoszące się do Drogi Sądowej.

§3 Oświadczenie Fly Refund

 1. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości prawnych w wyegzekwowaniu należnego Odszkodowania od przewoźnika lotniczego  Fly Refund oświadcza, iż nie obciąży Klienta żadnymi kosztami prowadzenia sprawy i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów.

§4 Oświadczenia Klienta

 1. Zawierając Umowę z Fly Refund, Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność prawną do jej zawarcia.
 2. Klient oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie powierzył, oraz, że nie powierzy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Dokument Cesji, żadnemu innemu podmiotowi oraz że w chwili zawarcia Umowy nie toczy się w tym samym czasie żaden spór prawny z przewoźnikiem lotniczym o to samo Roszczenie, ani że nie podjęto żadnych czynności w celu jego rozpoczęcia.
 3. Klient oświadcza że zobowiązuje się do dobrowolnego udostępnienia  Fly Refund wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym wszelkich dokumentów dotyczących lotu  takich jak (bilet lotniczy oraz w miarę możliwości karty pokładowa, oświadczenia przewoźnika lotniczego), a także do kooperacji z Fly Refund w celu wykonania Umowy oraz do przekazywania Fly Refund wszystkich danych dotyczących Umowy posiadanych lub uzyskanych w trakcie trwania Umowy, a mających związek z dochodzeniem Roszczeń stanowiących przedmiot Umowy.
 4. Klient upoważnia Fly Refund na przekazanie Jego danych osobowych kancelariom prawnym i adwokatom współpracującym z Fly Refund w celu opisanym w §2 pkt. 1 Dokument Cesji,  jak i na przekazanie Fly Refund przez kancelarie prawne i adwokatów wszystkich informacji dotyczących prowadzonej sprawy.
 5. Klient oświadcza że, ani Fly Refund, ani Klient nie będą przyjmować od przewoźnika lotniczego kuponów podróżnych, czeków oraz innych świadczeń za wyjątkiem Odszkodowania oraz że przyjęcie wspomnianych ofert od przewoźnika lotniczego będzie uważane za odmowę wypłaty Odszkodowania przez przewoźnika lotniczego.
 6. Klient oświadcza że wszystkie udostępnione dla Fly Refund dokumenty i informacje przekazane celem wykonania Umowy są prawdziwe i że ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 7. Klient oświadcza, że w przypadku wypłaty kwoty należnego odszkodowania w jakiejkolwiek formie przez przewoźnika lotniczego bezpośrednio na rachunek bankowy lub bezpośrednio do rąk Klienta, Klient  zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tej sytuacji  Fly Refund i przeleje w ciągu 7 dni całość otrzymanego odszkodowania na rachunek bankowy wskazany przez Fly Refund.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Adekwatnie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014 poz. 1182) oraz RODO, firma Fly Refund jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Zebrane dane będą udostępniane tylko wyłącznie podmiotom związanym z dochodzeniem Roszczeń odszkodowawczych na podstawie Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także całkowitego usunięcia swoich danych z Serwisu poprzez wysłanie takiej prośby na adres rodo@flyrefund.pl 
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych akceptując politykę prywatności na stronie internetowej podczas wypełniania formularza,  która jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody.
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych Fly Refund.

§6 Rozwiązanie/Wygaśnięcie Umowy

 1. Umowa z Klientem ulega rozwiązaniu w przypadku, jeżeli:

a) Odszkodowanie zostało zaakceptowane przez Fly Refund, wypłacone w całości na rzecz Fly Refund przez przewoźnika lotniczego, a otrzymane przez Fly Refund odszkodowanie od przewoźnika, pomniejszone o prowizję i opłaty Fly Refund przekazane zostało z powodzeniem na rachunek bankowy Klienta.

b) Fly Refund, po analizie wniosku Klienta o roszczenie stwierdzi, że wnioskowane przez Klienta roszczenie nie kwalifikuje się, do ubiegania się o odszkodowanie oraz poinformuje Klienta, że Fly Refund odstępuje od podjęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

 1. W przypadku przekazania przez Klienta nieprawdziwych informacji dotyczących wnioskowanego roszczenia Fly Refund zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Fly Refund informuje, że Klient będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

§7 Postanowienia dodatkowe

 1. Fly Refund jest upoważnione do zmiany niniejszych warunków Umowy i ustanawiania dodatkowych warunków w każdym czasie. Zmiana warunków Umowy w trakcie jej obowiązywania będzie miała miejsce tylko w przypadku uzyskania zgody Klienta na nowe warunki Umowy przedstawione przez Fly Refund.
 2. W dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialność Fly Refund jest ograniczona do kwoty dochodzonego Roszczenia przedstawionego przez Klienta.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Cennik

W przypadku uzyskania przez Fly Refund odszkodowania dla Klienta podczas standardowego postępowania reklamacyjnego z przewoźnikiem, prowizja Fly Refund wynosi 20% kwoty uzyskanego dla klienta odszkodowania.

 1. Jeżeli odległość lotu odbytego przez  Klienta wynosiła do 1500km i swoją podróż Klient rozpoczął lub zakończył w jednym z krajów Unii Europejskiej, Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 250EUR, a rekompensata wypłacona dla klienta wynosi 200EUR (Cena Nabycia Wierzytelności)
 2. Jeżeli odległość lotu odbytego przez  Klienta wynosiła więcej niż 1500km ale nie przekroczyła 3500km i swoją podróż Klient rozpoczął lub zakończył w jednym z krajów Unii Europejskiej, Klient ma prawo do odszkodowania w wysokości 400EUR, a rekompensata wypłacona dla klienta wynosi 320EUR (cena nabycia wierzytelności). 
 3. Jeżeli odległość lotu odbytego przez  Klienta wynosiła więcej niż 3500km i swoją podróż Klient rozpoczął lub zakończył w jednym z krajów Unii Europejskiej, Klientowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości 600EUR, a rekompensata wypłacona dla klienta wynosi 480EUR (cena nabycia wierzytelności).

W przypadku rozpoczęcia Drogi Sądowej cena nabycia Wierzytelności nadal wynosi 20% kwoty uzyskanego dla klienta odszkodowania.

W przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytej przez Fly Refund Wierzytelności w trybie standardowego postępowania reklamacyjnego z przewoźnikiem klient nie ponosi żadnych kosztów.

Jeżeli nastąpi konieczność przelania ceny nabycia wierzytelności na rzecz Klienta przelewem bankowym poza strefę Euro cena nabycia wierzytelności określona w Cenniku zostanie pomniejszona o 3% z tytuły opłaty za międzynarodowy przelew SWIFT.

Wszystkie płatności ceny nabycia Wierzytelności będą realizowane w walucie EUR

Wypłaty rekompensat dla Klientów będą dokonywane w walucie EUR poprzez przelew europejski SEPA na dowolny wskazany przez Klienta rachunek bankowy w Unii Europejskiej.